Vispārējā informācija par Sabiedrību:

Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma  ledus halle”
Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums: 40103431587, Tukums, 28.06.2011.
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV40103431587
Juridiskā adrese: Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Sabiedrības valde: Valdes loceklis Modris Liepiņš
Sabiedrības vēsture (atvēr šeit)  

Nr.
Publiskojamā informācija
Publicētā informācija
1 Vispārējie stratēģiskie mērķi

 Vispārējie stratēģiskie mērķi: 
2021.-2025.gadam (atvērt šeit)
2016.-2020.gadam (atvērt šeit)

Vidējā termiņa darbības stratēģija:
2023.-2025.gadam izstrādē
2019.-2021.gadam (atvērt šeit)
2016.-2018.gadam (atvērt šeit)

2

Ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem 

 Sabiedrības darbības veidi
 (atvērt šeit)

3 Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 

 Finanšu mērķu izpilde:
2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)

Nefinašu mērķu izpilde:
2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)

Starpperiodu pārskati:
2019.g. 4.cet. (atvērt šeit)

 2019.g. 3.cet. (atvērt šeit) 
 2019.g. 2.cet. (atvērt šeit) 
2019.g. 1.cet. (atvērt šeit)
2018.g. 4.cet. (atvērt šeit)
2018.g. 3.cet. (atvērt šeit)

2018.g. 2.cet. (atvērt šeit)
 2018.g. 1.cet. (atvērt šeit) 
2017.g. 4.cet. (atvērt šeit)
2017.g. 3.cet. (atvērt šeit)
2017.g. 2.cet. (atvērt šeit)
2017.g. 1.cet. (atvērt šeit)
 2016.g. 4.cet. (atvērt šeit

2016.g. 3.cet. (atvērt šeit)
 2016.g. 2.cet. (atvērt šeit) 

4

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 

2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvēr šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2015.-2017.gads (atvērt šeit) 

5 Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2015.-2017.gads (atvērt šeit)

6

Atalgojuma politikas principi un informāciju par valdes locekļa atalgojumu

 Atalgojuma politikas principi  (atvērt šeit) 
Valdes locekļa atalgojums (atvērt šeit)  
7 Sabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  Sabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu) 
8

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem 
un divpadsmit mēnešiem 

 Neaudidēts gada pārskats:
2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
 2017.gads (atvērt šeit) 
2016.gads (atvērt šeit)

Neaudidēts deviņu mēnešu pārskats:
2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2017.gads (atvērt šeit)
 2016.gads (atvērt šeit) 

Neaudidēts sešu mēnešu pārskats:
2023.gads (atvēr seit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2017.gads (atvērt šeit)
 2016.gads (atvērt šeit) 


Neaudidēts trīs mēnešu pārskats:
2024.gads (atvērt šeit)
2023.gads (atvērt šeit)
2022.gads (atvērt šeit)
2021.gads (atvērt šeit)
2020.gads (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2017.gads (atvērt šeit)
2016.gads (atvērt šeit)

9 Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats  2023.gada parskats (atvērt šeit)
vadības ziņojums (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2022.gada pārskats (atvērt šeit)
vadības ziņojums (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2021.gada pārskats (atvērt šeit)
vadības ziņojums (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2020.gada pārskats (atvērt šeit)
vadības ziņojums (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2019.gada p
ārskats (atvērt šeit)
pielikumi (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)  

2018.gada pārskats (atvērt šeit)
pielikumi (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2017.gada pārskats (atvērt šeit)
pielikumi (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2016.gada pārskats (atvērt šeit)
pielikumi (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)

2015.gada pārskats (atvērt šeit)
pielikumi (atvērt šeit)
revidenta ziņojums (atvērt šeit)    
10 Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)  Īpašuma struktūra (atvērt šeit) 
11

Informācija par organizatorisko struktūru

Organizatoriskā shēma  (atvērt šeit)  
12 Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem   Ziedojumi (dāvinājumi) Sabiedrībā nav saņemti. Sabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu).
13 Informācija par iepirkumiem   Sabiedrībā nav veikti iepirkumi saskaņā ar likumu ''Publisko iepirkumu likums". 
14 Cita nozīmīga informācija Deleģēšanas līgums 29.09.2022. (atvēr šeit)
Deleģēšanas līgums 21.06.2021. (atvērt šeit
Deleģēšanas līgums 20.06.2021. (atvērt šeit)  
15 Statūti   Statūti (atvērt šeit) 
16 Valdes nolikums vai cits  tam pielīdzināts dokuments, kas regulē tās darbību  Valdes nolikums izstrādē 
17 Informācija par valdes locekli    Informācija par PSIA ''Tukuma ledus halle" valdes locekli (atvērt šeit) 
Valdes reglaments (atvērt šeit)
18 Informācija par visām paziņotajām Sabiedrības dalībnieka sapulcēm, tai skaitā darba kārtību un lēmumiem

06.06.2024. Nr.5 (atvērt šeit)
14.05.2024. Nr.4 (atvērt šeit)
04.04.2024. Nr.3 (atvērt šeit)
21.02.2024. Nr.2 (atvērt šeit)
31.01.2024. Nr.1 (atvērt šeit)
08.11.2023. Nr.9 (atvērt šeit)
25.08.2023. Nr.8 (atvērt šeit)
17.08.2023. Nr.7 (atvērt šeit)
16.08.2023. Nr.6 (atvērt šeit)
28.06.2023. Nr.5 (atvērt šeit)
27.04.2023. Nr.4 (atvērt šeit)
03.04.2023. Nr.3 (atvērt šeit)
03.02.2023. Nr.2 (atvēt šeit) 
23.01.2023. Nr.1 (atvērt šeit)
23.12.2022. Nr.7 (atvērt šeit)
26.11.2022. Nr.6 (atvērt šeit)
29.09.2022. Nr.5 (atvērt šeit)
23.05.2022. Nr.4 (atvērt šeit)
 06.04.2022. Nr.3 (atvērt šeit
17.03.2022. Nr.2 (atvērt šeit)
24.02.2022. Nr.1 (atvērt šeit)
06.12.2021. Nr.8 (atvērt šeit)
05.11.2021. Nr.7 (atvērt šeit)
30.08.2021. Nr.6 (atvērt šeit)
29.06.2021. Nr.5 (atvērt šeit)
04.06.2021. Nr.4 (atvērt šeit)
10.03.2021. Nr.3 (atvērt šeit)
16.02.2021. Nr.2 (atvēr šeit)
14.01.2021. Nr.1 (atvērt šeit)
20.11.2020. Nr.4 (atvērt šeit)
16.07.2020. Nr.3 (atvērt šeit)
06.04.2020. Nr.2 (atvērt šeit)
25.03.2020. Nr.1 (atvērt šeit)
2019.gads (atvērt šeit)
2018.gads (atvērt šeit)
2017.gads (atvērt šeit)
2016.gads (atvērt šeit)
 2015.gads (atvērt šeit) 
2014.gads (atvērt šeit)
2013.gads (atvērt šeit)
2012.gads (atvērt šeit)
 2011.gads (atvērt šeit)  
Paziņojumi par sapulcēm:
Sapulce 30.03.2021. (atvērt šeit)

19 Informācija par paredzamiem riska faktoriem  Risku analīze (atvērt šeit)
20 Informācija par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem,
kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā
(atvērt šeit)
21 Pārvaldes institūcija, kā arī to komiteju sastāvs un darbības apraksts  nav attiecināms
22 Ja Sabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu
sastāva dažādību (daudzpusības politika), — aprakstu par šīs politikas mērķiem,
īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā
nav attiecināms 
23 Informācija par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju
(ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informācija par komitejas
locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās,
pilnvaru termiņiem)
nav attiecināms 
24 Informāciju par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm
Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē vismaz par pēdējiem
pieciem gadiem 
nav attiecināms 
25

Būtiskākās Sabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem

 Pretkorupcijas pasākumu plāns
2018.-2020.g. (atvērt šeit) 
Plāna izpilde 2020.g. (atvērt šeit)