PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada 24. janvārī plkst. 14:00 Tukuma ledus halles Semināru zālē, Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, rīko mutisku kafejnīcas telpu ar to iekārtām nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts: kafejnīcas telpas ar to iekārtām ēkā - Ledus halle, Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 283,2 m2.
Izsoles sākuma cena 2,90 euro/m2 mēnesī (bez PVN). 
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam PSIA “Tukuma ledus halle” kontā jāiemaksā izsoles nodrošinājums  100,00 euro un dalības maksa 25,00 euro. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma ledus hallē , Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 23. janvārim plkst.12.00. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26635775 (Modris Liepiņš). 

Uzmanību -  i
zsoles nodrošinājumu  100,00 euro un dalības maksu 25,00 iespējams ieskaitīt    PSIA "Tukuma ledus halle"  kontā Nr. LV81HABA0551030874629, AS Swedban, kods HABALV22 vai kontā Nr. LV15PARX001903163001, AS Citadele banka, kods PARXLV22. 

Izsoles noteikumi

Paziņojums par izsoles "Kafejnīcas telpu ar to iekārtu Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsole" rezultātiem: 

2023. gada 24. janvārī plkst. 14:00 Tukuma ledus hallē notika izsole par kafejnīcas telpu ar to iekārtu Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsoli.  Nomas tiesību izsoles rezultāti apstiprināti un tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu un iekārtu  nomas līgumu  ieguva SIA "VVM&KO", reģ.Nr. 40203097897, par nomas maksu  3,00, bez PVN, par 1 (viena) nedzīvojamās telpas m2 mēnesī uz noteiktu termiņu, līdz 31.12.2025.